Reklamačné podmienky

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku uverejneného na web stránke eshopu.

Reklamovaný tovar je nutné doručiť na adresu predávajúceho poistenou poštovou zásielkou (nie na dobierku), ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak (napr. dopraviť tovar osobne určenej osobe).

Jopka, s.r.o
Tomášikova 2490/33
Poprad
05801


Kupujúci písomne doručí predávajúcemu reklamáciu. Kupujúci je povinný presne označiť druh a rozsah vád tovaru a predmet reklamácie. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, taktiež musí dokladovať  kópie faktúry, dodacieho listu a záručného listu.

Reklamačné konanie sa nepripúšťa v prípade bežného opotrebenia tovaru. V prípade neuhradenej pohľadávky si prevádzkovateľ vyhradzuje podľa ustanovenia §151 Občianskeho zákonníka uplatniť si záložné právo na nevybavenie reklamácií, ktoré budú ihneď po uhradení pohľadávky vybavené a expedované. Všetky neuvedené práva a povinnosti pri uplatňovaní reklamácie nedotknuté v týchto obchodných podmienkach sa riadia podľa Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Prílohy - dokumenty k stiahnutiu

Reklamačný formulár (PDF)