Obchodné podmienky Jopka, s.r.o

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je www.obalzlava.sk, a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.obalzlava.sk (ďalej len „eshop“).

**************************************************************************

Fakturačná adresa:

Jopka, s.r.o

Tomášikova 2490/33
Poprad 
05801

Fakturačné údaje:

IČO: 47083832

DIČ: 2023760354 Spoločnosť je zapísaná v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka: 27874/P (ďalej len "predávajúci")

IČ DPH: SK2023760354

                                                                    

Kontaktné údaje predávajúceho:

Naďa Bačová Tel.: +421 949 275092; +421 949 202367

E-mail: info@obalzlava.sk

**********************************************************************************

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú na eshope (ďalej „kúpna zmluva“).

 

2. Registrácia

Registrácia Vám uľahčí ďalšie nákupy. Zaregistrovať sa môžete pomocou /registračného formulára/.

 

3. Spôsob objednávania

Kupujúci odoslaním formulára zašle návrh na objednávku. Objednať tovar je možné formou len e-mailovej objednávky,  ak sa obe strany nedohodnú inak. Prejav záujmu o zaslanie tovaru umožňuje zrealizovať registráciu oboma stranami.

Záväzné potvrdenie objednávky je samostatný e-mail.

4. Storno

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. V prípade stornovania potvrdenej objednávky alebo odstúpenia od objednávky, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním (kuriérske služby a pod.). Predávajúci uplatní právo na úhradu škody a  preukázateľných nákladov. Objednávku kupujúci stornuje e-mailom.

Pri neprebraní zásielky v stanovenom čase kuriérskych spoločností bude zákazníkovi vyúčtované poštovné v oboch smeroch.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku ak:

-    objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybné, nepravdivé údaje, kupujúci neodpovedá na
e-maily, vrátenie e-mailového potvrdenia objednávky kvôli nefunkčnosti e-mailovej adresy kupujúceho a podobne),

-    predávajúci z vážnych dôvodov nemôže tovar dodať. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci je povinný okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

Ak zákazník nereaguje na telefonáty, či emailové správy v rámci procesu objednávky, predávajúci má právo stornovať objednávku do dvoch dní.

 

5. Dodacie a platobné podmienky

Obvyklá dodacia lehota je 24 hodín od prevzatia tovaru kuriérom (nie od uskutočnenia objednávky). Doručenie sa môže predĺžiť v rámci aktuálnej situácie s Covid.

Obvyklá dodacia lehota do ČR je týždeň od prevzatia tovaru kuriérom (nie od uskutočnenia objednávky). Doručenie sa môže predĺžiť v rámci aktuálnej situácie s Covid.

Za dobu doručenia zásielky od jej podania predávajúcim ručí dopravca.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky ako „Dodacia adresa“. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne. Váha tovaru je orientačná, upresňuje sa po presnej špecifikácie objednávky (po návrhu objednávky je zákazníkovi zasielaný e-mail s príslušným poštovným).

Tovar je doručovaný v spolupráci s kuriérskymi spoločnosťami.  Výber kuriéra je možný po vytvorení objednávky zmeniť e-shopom  tak, aby odišiel tovar akoukoľvek kuriérskou spoločnosťou. Tovar je možné po dohode prebrať aj osobne. Okolie Popradu – možnosť osobného odberu. 

Váha tovaru je orientačná, upresňuje sa po presnej špecifikácií objednávky. Rozmery sú  informatívne, je možná odchýlka v súvislosti s rôznymi výrobcami a rovnakým označením.

Ak zákazník nepreberie tovar, predávajúci ma právo na náhradu škôd spojených s doručením tovaru.

Pešia zóna: kuriérska spoločnosť často nie je schopná doručovať priamo na prevádzky Pešej zóny (potrebný vybavený samostatný vstup) , t.j. ak si dá zákazník zaslať zásielku na pešiu zónu, je potrebné, aby zabezpečil jej vyzdvihnutie pred ňou.

Motívy na pohároch, servítkach a pod. sú ILUSTRATÍVNE, niekedy sa stáva že výrobca zašle inú potlač. Je potrebné sa preto dopredu informovať, ak má zákazník záujem o konkrétnu potlač na obrázku.

V prípade, že kupujúci presmeruje tovar na inú dodaciu adresu, prípadne neprevezme tovar a ten je uskladnený - znáša kupujúci všetky náklady spojené s uskladnením tovaru u dopravcu.

Tovar je odosielaný na adresu dodania, nie však na konkrétne poschodie. Šofér/kuriér nie je povinný vynášať tovar priamo do bytov na poschodí, kancelárií, či iných miestností. 

 

 

Platobné podmienky

1. Dobierka (platba kuriérovi, ktorý tovar odovzdáva. Potrebné vyžiadať doklad o zaplatení, ak o to má zákazník záujem)

2. Bezhotovostný prevod

 

Číslo účtu: 2600783976 / 8330

IBAN: SK5483300000002600783976

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Variabilný symbol: číslo faktúry

Poznámka: meno zákazníka/názov firmy

Účet CZK:

Číslo účtu: 2602094525 / 8330

IBAN: SK55 8330 0000 0026 0209 4525

Variabilný symbol: číslo faktúry

Poznámka: meno zákazníka/názov firmy

 **********************************************************************************

Možnosť dodania je nasledovná:

Kuriéri (podľa aktuálnych dohôd) - doručenie do 24 hodín od prevzatia zásielky kuriérom (nie od zadania objednávky, vždy sa priebežne kontrolujú skladové zásoby). Predajca si vyhradzuje právo vybrať kuriéra, ktorým bude zásielka zaslaná.

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v stanovenej lehote  odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, doba expedície objednaného tovaru začína plynúť tretím pracovným dňom po dni, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

Zásielky sú doručované po prvé uzamýkateľné dvere. V prípade potreby dokladu o zaplatení je potrebné vyžiadať si doklad priamo od kuriéra.

 

6. Kúpna cena  

Prevádzkovateľ je platcom DPH. Uvedené ceny sú s DPH. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru, vrátane nákladov na doručenie tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho – 3145517354/0200, uvedený v záväznom potvrdení objednávky. Variabilný symbol – číslo faktúry. Poznámka – meno zákazníka/názov firmy. Kupujúci potvrdzuje, že zákonný zástupca dovoľuje poskytnúť osobné údaje pre účely nákupu na eshope. Pri telefonickej/emailovej objednávke kupujúci dáva súhlas na spracovanie svojich osobných údajov a údajov k objednávke administrátorovi stránky. Prevádzkovateľ  vyhlasuje, že postupuje a má spracovanú bezpečnostnú dokumentáciu v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zamestnanci prevádzkovateľa , ktorí pracujú s osobnými údajmi sú písomne poučení a poverení na prácu s osobnými údajmi.  Zároveň sú si vedomí dôležitosti dodržiavania pravidiel etiky pri práci s osobnými údajmi.

Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

Faktúra (slúži aj ako dodací list) je  priložená k tovaru, alebo ju dostane zákazník pri osobnom prebratí tovaru.

V prípade neprevzatia tovaru, hradí zákazník poštovné spoločnosti Jopka, s.r.o, ktoré si účtuje pošta za prepravu vynaloženú v rámci doručenia balíka v oboch smeroch.

 

7. Reklamácie  

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku uverejneného na web stránke eshopu.

Reklamovaný tovar je nutné doručiť na adresu predávajúceho

Jopka, s.r.o

Tomášikova 2490/33

Poprad

05801

poistenou poštovou zásielkou (nie na dobierku), ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak (napr. dopraviť tovar osobne určenej osobe).

Kupujúci písomne doručí predávajúcemu reklamáciu. Kupujúci je povinný presne označiť druh a rozsah vád tovaru a predmet reklamácie. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, taktiež musí dokladovať  kópie faktúry, dodacieho listu a záručného listu.

Reklamačné konanie sa nepripúšťa v prípade bežného opotrebenia tovaru. V prípade neuhradenej pohľadávky si prevádzkovateľ vyhradzuje podľa ustanovenia §151 Občianskeho zákonníka uplatniť si záložné právo na nevybavenie reklamácií, ktoré budú ihneď po uhradení pohľadávky vybavené a expedované. Všetky neuvedené práva a povinnosti pri uplatňovaní reklamácie nedotknuté v týchto obchodných podmienkach sa riadia podľa Občianskeho zákonníka v platnom znení.  Ak sa vada objaví v danej lehote a ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na vrátenie tovaru. 

8. Osobné údaje a ich ochrana

Používaním eshopu kupujúci alebo návštevník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Pri e-mailovej alebo telefonickej objednávke zákazník vyjadruje súhlas so spracovaním jeho osobných údajov spoločnosťou jopka, s.r.o a prehlasuje, že si prečítal a súhlasí s obchodnými podmienkami spoločnosti Jopka, s.r.o.Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom).Prevádzkovateľ  jopka, s.r.o vyhlasuje, že má spracovaný Bezpečnostný projekt informačných systémov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. a vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení v znení  novely vyhlášky č. 117/2014 Z. z. Tento projekt je aktualizovaný podľa zákona 18/2018 Z.z., nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov - General Data Protection Regulation (GDPR) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/680. Pracovníci prevádzkovateľa  Jopka, s.r.o,ktorí pracujú s osobnými údajmi sú písomne poučení a oprávnení na prácu s osobnými údajmi podľa  zákona č. 18/2018 Z. z.  Zároveň sú si vedomí dôležitosti dodržiavania pravidiel etiky pri práci s osobnými údajmi.

  

9. Záverečné ustanovenia  

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

10. Heureka/Overené zákazníkmi

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

 

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.  

 

Tieto obchodné podmienky platia od 01.06.2018

Prílohy - dokumenty k stiahnutiu

Formulár pre odstúpenie od zmluvy (PDF)